Rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: dit gebied schept talrijke opportuniteiten voor de loka­le economie, duurzame landbouw, toerisme en recreatie.

  Zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen met op het hoogste punt het Kravaalbos. Typerend voor de streek is de hopteelt. Dit gevari­eerde landschap kan bogen op een opvallend onroerend erfgoed met de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel ... 

  Geschiedenis van het project


  Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos (2010-2013)

  Het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ heeft een voorgeschiedenis als strategisch project. In 2009 werd het strategisch project ‘stadsbos – regionaal bos’ door het Departement RWO weerhouden voor subsidiering voor drie jaar. De subsidieperiode liep af in 2013. In het kader van het strategisch project hadden de betrokken partijen een visieschets ontwikkeld en een charter ondertekend voor de opwaardering van de open ruimte en het landschap in het gebied.

  Vervolgproject Landschap van Erembald tot Kravaalbos (2014-2017)

  Na afloop van het strategisch project (2010-2013) besloten de lokale besturen een vervolgtraject op touw te zetten. Een opstartvergadering vond plaats op 16 december 2013 en op 30 juni 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst door de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Pajottenland & Zennevallei en Groene Corridor (nu: Brabantse Kouters) ondertekend.

  In het vervolgtraject werd het accent gelegd op landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve versterking van de gebiedsidentiteit.
  Er werd sterk ingezet op een bottom-up aanpak, waarbij ideeën, wensen en noden van lokale verenigingen, inwoners, landbouwers en ondernemers die bijdragen aan landschapsontwikkeling en toeristisch-recreatieve versterking van het gebied, mee ondersteund werden. Dit leidde tot een sterkere lokale verankering en het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden, over gemeentegrenzen en beleidsdomeinen heen.

  Daarnaast werd ook sterk ingezet op terreinrealisaties, met als absolute eyecatchers: het toegankelijk maken en verder ontwikkelen van de Koudenbergbeekvallei, de aanleg van de speelzone Ten Rozen (het ‘Rozenkensbos’) en de inrichting van het natuureducatief centrum Heuvelpark met ‘The Observer’, landschapskunst van de hand van Will Beckers.

  Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos (2017-2020)

  Versterkt coördinatieteam

  De subsidieaanvraag in het kader van de achtste oproep voor strategische projecten werd opnieuw goedgekeurd. Een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van de projectpartners aan de projectcoördinatie en een samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging Hoperfgoed, zorgde ervoor dat de uitdagingen in het open ruimtegebied met een versterkt coördinatieteam  konden worden aangepakt. Naast de projectcoördinator werd bij elk van de drie betrokken regionale landschappen een deeltijdse projectmedewerker aangesteld die in staat voor de terreinrealisaties. Ook een hopcoördinator werd aangeworven.

  Verkenningsfase

  In een eerste fase, werden de kansen en knelpunten op vlak van ruimtelijke structuur en coalitievorming in kaart gebracht op basis van de kenmerken en identiteit van het gebied, het bestaande beleidskader, lopende of doorlopen planprocessen, potentiële partners en actoren, wensen en ideeën van projectpartners, …

  Op basis van deze analyse werden een aantal focusgebieden afgebakend waarop prioritair zal worden ingezet. Naast het aanduiden van focusgebieden, werd ook beslist om via een thematische, gebiedsdekkende benadering in te zetten op een aantal prioritaire thema’s.

  Strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos (2021-2023)

  Het projectgebied en de kwaliteitsvolle uitvoering van de gebiedsvisie vergt nog een verdere inzet. Het projectpartnerschap besliste om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen bij Departement Omgeving (in het kader van de elfde oproep voor strategische projecten). De focus in de nieuwe projectaanvraag ligt op uitvoering. Het derde strategisch project wordt een realisatiegericht strategisch project. Zo kunnen de vruchten van het eerdere voortraject worden geplukt en de continuïteit van het project en de kwaliteit van de visie in de verdere uitvoering gegarandeerd worden.

  In december 2019 werd ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ opnieuw erkend als strategisch project. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een project mocht rekenen op drie periodes als strategisch project. Een knalprestatie waar alle projectpartners razend fier op mogen zijn!

  IN DE KIJKER

  Erembald-Kravaal Happening

  Doelstellingen

  Samenhangende open ruimte

  Robuuste en samenhangende open ruimte ontwikkelen en vrijwaren voor landbouw, natuur, bos en water, waarbij aandacht is voor het versterken van de identiteit van de diverse, waardevolle landschappen in het gebied. De productie van streekproducten wint aan belang.

  Functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen

  Uitbouw van een netwerk van functionele én recreatieve fiets- en wandelverbindingen die tot in de kernen van de omliggende steden en woonkernen doordringen.

  Ruimtelijk rendement verhogen

  Ruimtelijk rendement verhogen in geplande nieuwe woonontwikkelingen in het open ruimtegebied en door slimme herontwikkeling van bebouwde ruimte die vrijkomt.

  Met steun van ...

  Contact

  Heb je een vraag over het project neem zeker contact op!

  info@erembaldkravaal.be of rechtstreeks naar iemand van ons team!

  De coördinatie van het project gebeurt binnen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Onze bureau is daarom bij hen gevestigd: Markt 1, 9230 Wetteren.

  Google Map

  Google Map

  We use cookies

  Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.